پیدا

بازدید از مجتمع سیمان غرب

درخواست حذف اطلاعات

بازدید دانشجویان پیام نور مرکز فریمان (۲۲ نفر) از مجتمع سیمان غرب آسیا به س رستی مدیر اداره فرهنگی این مرکز برگزار شد،
هدف از این بازدید یکروزه آشنایی با جدیدترین دستاوردهای عرصه علم و دانش در تولید محصولات صنعتی و نیز نحوه تاثیرگذاری نیروی ماهر و متخصص در اشتغال زایی و خودکفایی ملی بود؛در این بازدید کمالی جامی توضیحات جامعی در بخش آزمایشگاهی و تجهیزات دستگاه بیان نمود وخانم انفرادی در بخش شیمی و ین ارجمند صمدی و رفیعی و هیات همراه در خصوص خط تولید از است اج تا بسته بندی و در قسمت اتاق کنترل نیز مدیر بخش توضیحات کاملی را بیان د. در پایان بازدید شرکت کنندگان در بازدید توسط دانش آموختگان رشته جغرافیای ابدال آبادی پذیرایی شدند. ۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۱۸.۲۸.۱۵۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۱۸.۲۹.۵۸