پیدا

بازدید از مرکز ک ن اوتیسم

درخواست حذف اطلاعات

بازدید از مرکزک ن اوتیسم چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۰۷.۴۹.۰۵ انجمن روان شناسی و سلامت روان پیام نور مرکز فریمان به س رستی خانم لیلی بیات مختاری(مدیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی )از مرکز ک ن اوتیسم تکاپوی مشهد بازدید نمودند؛هدف از برگزاری این بازدید علمی ارتقاءسطح علمی و دانش افزایی در مشاهدات عینی اعلام گردید؛قابل ذکر است در این بازدید ۲۲ دانشجو شرکت فعال داشتند؛و مجوز این برنامه توسط شورای فرهنگی پیام نور صادر شده بود